Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap iScreen B.V. en vennootschap onder firma iScreen Experience V.O.F., beide gevestigd en zaakdoende te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden

De onderhavige Algemene Voorwaarden van iScreen.

1.2 Dienst
De door iScreen te leveren prestatie(s), zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

1.3 iScreen
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: iScreen B.V. en de Vennootschap Onder Firma iScreen Experience V.O.F., alsmede medewerkers van deze entiteiten.

1.4 Kandidaat
De persoon die het assessment doorloopt of het coachingstraject doorloopt, de deelnemer aan de training alsmede de deelnemer aan de groepssessie en de deelnemer aan de teambuilding.

1.5 Medewerker iScreen
Een adviseur of psycholoog van iScreen. Psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en houden zich aan de professionele gedragsregels van voornoemd instituut.

1.6 Offerte
Iedere, op verzoek van Opdrachtgever, door iScreen opgestelde aanbieding. Al onze Offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan het opstellen van een offerte zijn geen kosten verbonden.

1.7 Opdrachtgever
De partij waarmee iScreen een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.8 Overeenkomst
De door Opdrachtgever en iScreen ondertekende opdrachtbevestiging. Een Overeenkomst met iScreen komt tot stand, nadat zowel iScreen als Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de inhoud van de Overeenkomst. 

1.9 Site
De website via welke iScreen haar Diensten aanbiedt (www.iscreen.nl).

1.10 Werkdagen
Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen in Nederland erkende
feestdagen en roostervrije dagen, gedurende kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen iScreen en een Opdrachtgever, ter zake van alle Diensten die iScreen verricht dan wel aanbiedt.

2.2. In het geval van afwijkingen tussen bepalingen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk door iScreen en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot nadien aangegane Overeenkomsten tussen iScreen en Opdrachtgever.

2.4 Indien één of meerdere bepaling(en) uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt/blijken te zijn dan wel wordt/worden vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. iScreen en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe voorwaarden overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

2.5 Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden.

2.6 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zullen nimmer van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen IScreen en Opdrachtgever.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten met iScreen kunnen alleen schriftelijk tot stand komen. 

3.2 Alle tot stand gekomen overeenkomsten beschouwt iScreen als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde medewerker van iScreen zal worden uitgevoerd. Toepassing van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en in artikel 7:407 lid 2 B.V. wordt uitgesloten.

3.3 Alle Offertes van iScreen, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na het uitbrengen daarvan, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Offertes van iScreen zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Wijziging van de Overeenkomst of aanvulling daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4.2 Indien de wijziging van de Overeenkomst of de aanvulling daarop leidt tot meerwerk zal iScreen naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten, maar in ieder geval voordat de wijziging van de Overeenkomst wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning dient Opdrachtgever daarmee in te stemmen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid iScreen

5.1 iScreen is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of door een derde geleden schade ten gevolge van tekortkomingen aan de zijde van iScreen.

5.2 iScreen is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de door haar gegeven analyses dan wel voor enige gevolgtrekking casu quo besluitvorming die op basis van de gegeven analyses plaatsvindt, noch voor eventuele gevolgschade en/of stagnatieschade.

5.3 Voor het geval iScreen toch aansprakelijk mocht zijn voor door Opdrachtgever geleden schade, dan wordt de hoogte van die schade beperkt tot het bedrag dat iScreen bij Opdrachtgever voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht. 

5.4 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat iScreen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat iScreen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen.

5.5 iScreen is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat iScreen is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart iScreen tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door iScreen verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 6 Vergoeding

6.1 De door Opdrachtgever aan iScreen verschuldigde vergoedingen worden vermeerderd met BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van iScreen beslissend, tenzij door de Opdrachtgever wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

6.3 Indexatie van prijzen: iScreen behoudt zich het recht voor jaarlijks, in december, haar verkoopprijzen aan te passen aan de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex in oktober zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd. iScreen heeft ook het recht om haar prijzen te verhogen indien haar leveranciers prijswijzigingen doorvoeren.

6.4 iScreen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7 Niet-tijdige betaling

7.1 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn heeft betaald, en de Opdrachtgever evenmin binnen een door iScreen in een herinnering gestelde termijn van 10 dagen heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. iScreen kan, alsdan haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. iScreen is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

7.2 Vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever over het door hem verschuldigde bedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd, conform de Wet Incassokosten (WIK).

Artikel 8 Duur en einde van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst tussen iScreen en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de tussen hen overeengekomen duur, zulks met inachtneming van de overige leden van dit artikel.

8.2 iScreen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.3 Ieder van de partijen is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
– de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden; of
– de andere partij een beroep op overmacht doet en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan 3 maanden zal gaan duren.

Artikel 9 Zekerheid

9.1 Indien op grond van feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen, is iScreen gerechtigd van de Opdrachtgever hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen hetzij een waarborgsom. 

Artikel 10 Annulering

10.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief annuleren, in welk geval Opdrachtgever gehouden is schadevergoeding aan iScreen te voldoen en wel aldus:

– indien Opdrachtgever langer dan 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden door iScreen annuleert, is Opdrachtgever geen kosten/schadevergoeding verschuldigd;
– indien Opdrachtgever langer dan 3 weken doch korter dan 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden door iScreen annuleert, is Opdrachtgever 25% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd;
– indien Opdrachtgever langer dan 2 weken doch korter dan 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden door iScreen annuleert, is Opdrachtgever 50% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd;
– indien Opdrachtgever langer dan 2 weken doch korter dan 1 week voor aanvang van de werkzaamheden door iScreen annuleert, is Opdrachtgever 75% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd;
– indien Opdrachtgever korter dan 1 week voor aanvang van de werkzaamheden door iScreen annuleert, is Opdrachtgever 100% van het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst tussen partijen verschuldigd.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop iScreen geen invloed kan uitoefenen, en waardoor iScreen redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van iScreen worden daaronder mede begrepen.

11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door iScreen niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen, is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien iScreen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur tijdig te voldoen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 iScreen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

12.2 Geen van de door iScreen ontwikkelde materialen van iScreen, zoals filmmaterialen, e-learning modules, tests en vragenlijsten, uitingen op de website en geprint materiaal mogen gedupliceerd worden, tenzij iScreen daar schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

12.3 Alle materialen die iScreen ontwikkelt voor opdrachtgever in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen partijen blijven (intellectueel) eigendom van iScreen, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

12.4 Alle merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de testen, berusten bij iScreen of haar licentiegevers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

12.5 De Opdrachtgever en iScreen zullen alle redelijke instructies en aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of haar licentiegevers opvolgen.

12.6 Alle rechten die de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst heeft, vervallen van rechtswege bij einde van de Overeenkomst.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 iScreen en de Opdrachtgever zullen alle informatie en/of gegevens van de Overeenkomst, geheimhouden tenzij een wettelijke verplichting haar daartoe noopt.

13.2 iScreen en de Opdrachtgever zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen om de geheimhouding van de informatie en/of gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat de informatie en/of gegevens zonder toestemming gepubliceerd of anderszins openbaar zullen worden gemaakt.

13.3 iScreen en de Opdrachtgever zullen hun medewerkers en/of derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt, werken partijen daaraan mee.

Artikel 14 Privacy

14.1 Medewerkers van iScreen werken conform de integriteitscode van het NIP. Dit betekent onder meer dat de Kandidaat (schriftelijke) toestemming moet verlenen voor het versturen van assessmentrapporten naar Opdrachtgever en in geval van coaching trajecten, voor het delen van informatie met Opdrachtgever.

Artikel 15 Contract overneming

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit de Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 Wijziging van de Algemene Voorwaarden en tarieven

17.1 De Algemene Voorwaarden en de tarieven kunnen door iScreen worden gewijzigd. De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en tarieven zullen van kracht worden nadat Opdrachtgever daarover in kennis is gesteld.

17.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en de tarieven gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

17.3 De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en de tarieven treden in werking 14 dagen na de bekendmaking daarvan of op een latere datum vermeld in de bekendmaking.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en iScreen in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan bij de andere partij ter discussie stellen. 

Titel document: Algemene Voorwaarden iScreen B.V. en iScreen Experience V.O.F.

Versie: 1.1
Auteur: Directie iScreen
Datum Versie: 14-12-2017
Classificatie: Openbaar

Testcode invoeren